Cart

Capacitance level measurement

Capacitance level measurement with Liquicap 

Thiết bị đo mức dạng điện dung hoạt động trên nguyên lý sự thay đổi dung kháng khi mức thay đổi giữa hai bản cực. Một bản cực là que sensor của thiết bị, một bản cực chính là thành bồn. Khi chất lỏng được bơm vào bồn qua 2 bảng cực, điện dung tăng lên và tính toán tỉ lệ với mức chất lỏng tăng trong bồn. Ứng dụng của thiết bị đo mức dạng điện dung được áp dụng rộng rãi với giá thành đầu tư thấp. Dòng thiết bị đo dạng diện dung vừa đo mức liên tục và vừa có thể báo mức cao, thấp trong bồn chứa.

Chiều dài sensor lên tới 12m

Nhiệt độ làm việc lên tới 400 oC

Áp suất làm việc lên tới 100 bar

 

Nguyên lý làm việc của thiết bị đo mức dạng điện dung như sau:

 Một số hình chụp lắp đặt thực tế:

Báo mức cao trong bồn:


Đo mức liên tục lắp từ đỉnh bồn:

Contact us

Please provide the information below for our convenience